KROK 7

Staże i praktyki w firmach

Czas trwania: Staże w firmach trwają 3 miesiące.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać również z płatnych staży i praktyk w firmach. Staże i praktyki w firmach pozwolą uczestnikom na wykorzystanie i sprawdzenie zdobytych kwalifikacji, jednocześnie pozwolą na praktyczne ich zastosowanie w środowisku pracy.

W trakcie stażu każdy uczestnik otrzyma:

 

• stypendium w wysokości 1670 zł za każdy miesiąc odbywania stażu

• ubezpieczenie społeczne uczestników stażu/praktyk

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

• zwrot kosztów przejazdu – w przypadku odbywania stażu/praktyki poza miejscem zamieszkania,

• zwrot kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.