10.11.2016 15.15

Rekrutacja osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (dotacje na założenie własnej firmy/utworzenie przedsiębiorstwa społecznego)

 

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – rozpoczynamy nabór uczestników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. dotacje na założenie własnej firmy lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Dotacje są adresowane dla osób:

• zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (także osoby, które były zatrudnione na umowy cywilno-prawne).

• w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

• rolników i ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zainteresowanych odejściem z rolnictwa

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup

• Kobieta

• Osoba o niskich kwalifikacjach (max. maturalne)

• Osoba powyżej 50 roku życia

• Osoba poniżej 30 roku życia

• Osoba niepełnosprawna

 

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 

 

Zał. A Oświadczenie Uczestnika projektu

Zał. C Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. D Wzór Biznesplanu

Zał. E Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. F Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego i kapitałowego

Zał. G Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego i/lub kapitałowego

Zał. H Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu

KROK 7

Staże i praktyki w firmach

Czas trwania: Staże w firmach trwają 3 miesiące.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać również z płatnych staży i praktyk w firmach. Staże i praktyki w firmach pozwolą uczestnikom na wykorzystanie i sprawdzenie zdobytych kwalifikacji, jednocześnie pozwolą na praktyczne ich zastosowanie w środowisku pracy.

W trakcie stażu każdy uczestnik otrzyma:

 

• stypendium w wysokości 1670 zł za każdy miesiąc odbywania stażu

• ubezpieczenie społeczne uczestników stażu/praktyk

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

• zwrot kosztów przejazdu – w przypadku odbywania stażu/praktyki poza miejscem zamieszkania,

• zwrot kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.