KROK 7

Kontrola dotacji

Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej/utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą być przeznaczone w szczególności na:

 

· wydatki inwestycyjne – np. zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, prace remontowe i budowlane,

 

· wydatki na środki obrotowe – np. zakup towarów,

 

· wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń – np. koszty promocji.

 

Rozliczenie z wydatkowania dotacji wymaga złożenia jednorazowego sprawozdania z rozliczenia dotacji po zakończeniu wydatkowania całości środków, przy czym uczestnik ma obowiązek na wezwanie instytucji kontrolnych udostępniania i dostarczania wszelkich dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności i poniesienie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem.