KROK 6

Przekazanie dotacji

Uczestnicy, których Wnioski o dotację, decyzją Komisji Oceny Wniosków, ocenione zostały pozytywnie, podpiszą Umowę o udzielenie wsparcia finansowego, na mocy której przekazana zostanie całość przyznanej dotacji na konto bankowe wskazane przez uczestnika w treści Umowy. Warunkiem podpisania Umowy i przekazania dotacji jest złożenie zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego, np.:

 

· poręczenie,

 

· gwarancja bankowa,

 

· zastaw na prawach lub rzeczach,

 

· blokada rachunku bankowego,

 

· weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

 

·  weksel in blanco z deklaracją wekslową.