KROK 5

Biznes Plan

Każdy uczestnik ścieżki dotacyjnej ma prawo do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości czyli Wniosku o dotację na otworzenie działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa społecznego, w skład którego wchodzi m.in. biznesplan przedsięwzięcia.

 

UWAGA!

 

· maksymalna wartość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 23 129,29 zł;

· planowana działalność gospodarcza powinna być zlokalizowana w woj. małopolskim;

· działalność gospodarcza może zostać rozpoczęta/zarejestrowana po pozytywnej ocenie merytorycznej biznesplanu;

· minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej - minimalnie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Ocena biznesplanów będzie odbywać się w oparciu o analizę rynkową działalności przyszłego przedsiębiorstwa pod kątem zapotrzebowania i możliwej skali zbytu na towary lub usługi planowane do wytworzenia w ramach działalności objętej dofinansowaniem, co pozwoli na podniesienie rentowności finansowanych przedsięwzięć oraz na wydłużenie okresu ich przeżywalności na rynku. Podstawowe obszary, jakie będą podlegać ocenie to:

 

· pomysł na biznes - analiza marketingowa,

· potencjał  wnioskodawcy,

· efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia,

· operacyjność i kompletność.

 

Decyzja Komisji Oceny Wniosków publikowana zostanie na stronie www.celpraca.pl