10.11.2016 15.15

Rekrutacja osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (dotacje na założenie własnej firmy/utworzenie przedsiębiorstwa społecznego)

 

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – rozpoczynamy nabór uczestników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. dotacje na założenie własnej firmy lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Dotacje są adresowane dla osób:

• zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (także osoby, które były zatrudnione na umowy cywilno-prawne).

• w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

• rolników i ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zainteresowanych odejściem z rolnictwa

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup

• Kobieta

• Osoba o niskich kwalifikacjach (max. maturalne)

• Osoba powyżej 50 roku życia

• Osoba poniżej 30 roku życia

• Osoba niepełnosprawna

 

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 

 

Zał. A Oświadczenie Uczestnika projektu

Zał. C Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. D Wzór Biznesplanu

Zał. E Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. F Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego i kapitałowego

Zał. G Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego i/lub kapitałowego

Zał. H Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu

KROK 5

Biznes Plan

Każdy uczestnik ścieżki dotacyjnej ma prawo do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości czyli Wniosku o dotację na otworzenie działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa społecznego, w skład którego wchodzi m.in. biznesplan przedsięwzięcia.

 

UWAGA!

 

· maksymalna wartość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 23 129,29 zł;

· planowana działalność gospodarcza powinna być zlokalizowana w woj. małopolskim;

· działalność gospodarcza może zostać rozpoczęta/zarejestrowana po pozytywnej ocenie merytorycznej biznesplanu;

· minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej - minimalnie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Ocena biznesplanów będzie odbywać się w oparciu o analizę rynkową działalności przyszłego przedsiębiorstwa pod kątem zapotrzebowania i możliwej skali zbytu na towary lub usługi planowane do wytworzenia w ramach działalności objętej dofinansowaniem, co pozwoli na podniesienie rentowności finansowanych przedsięwzięć oraz na wydłużenie okresu ich przeżywalności na rynku. Podstawowe obszary, jakie będą podlegać ocenie to:

 

· pomysł na biznes - analiza marketingowa,

· potencjał  wnioskodawcy,

· efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia,

· operacyjność i kompletność.

 

Decyzja Komisji Oceny Wniosków publikowana zostanie na stronie www.celpraca.pl