10.11.2016 15.15

Rekrutacja osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (dotacje na założenie własnej firmy/utworzenie przedsiębiorstwa społecznego)

 

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – rozpoczynamy nabór uczestników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. dotacje na założenie własnej firmy lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Dotacje są adresowane dla osób:

• zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (także osoby, które były zatrudnione na umowy cywilno-prawne).

• w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

• rolników i ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zainteresowanych odejściem z rolnictwa

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup

• Kobieta

• Osoba o niskich kwalifikacjach (max. maturalne)

• Osoba powyżej 50 roku życia

• Osoba poniżej 30 roku życia

• Osoba niepełnosprawna

 

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 

 

Zał. A Oświadczenie Uczestnika projektu

Zał. C Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. D Wzór Biznesplanu

Zał. E Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. F Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego i kapitałowego

Zał. G Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego i/lub kapitałowego

Zał. H Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu

KROK 4

Szkolenie i doradztwo z obszaru biznes planu.  

Osoby ubiegające się o przyznanie dotacji objęte zostaną wsparciem szkoleniowo-doradczym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzenia biznesplanu oraz podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

 

Szkolenie „Na własne konto”: 60 godzin, grupa 10-osobowa, zakres tematyczny:

 

· działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,

· księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,

· reklama i inne działania promocyjne,

· źródła finansowania działalności gospodarczej,

· sporządzenie biznesplanu i jego realizacja.

 

Doradztwo biznesowe:

Usługi doradcze świadczone przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej skupiać się będą na dopracowaniu pomysłu uczestnika na działalność gospodarczą, wskazaniu ryzyk wynikających z założeń biznesplanu oraz wypracowaniu (wspólnie z uczestnikiem) lepszych rozwiązań. Efektem usług doradczych świadczonych na tym etapie będzie opracowanie przez uczestnika biznesplanu i dopracowanie koncepcji firmy. Pomysł na działalność gospodarczą przedstawiony w biznesplanie musi być możliwy do zrealizowania w rzeczywistych warunkach rynkowych. Średnia liczba godzin doradztwa biznesowego na 1 uczestnika to 10 godzin. Doradztwo świadczone będzie w miejscach dogodnych dla uczestników projektu, w miarę możliwości w pobliżu miejsca zamieszkania.