10.11.2016 15.15

Rekrutacja osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (dotacje na założenie własnej firmy/utworzenie przedsiębiorstwa społecznego)

 

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – rozpoczynamy nabór uczestników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. dotacje na założenie własnej firmy lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Dotacje są adresowane dla osób:

• zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (także osoby, które były zatrudnione na umowy cywilno-prawne).

• w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

• rolników i ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zainteresowanych odejściem z rolnictwa

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup

• Kobieta

• Osoba o niskich kwalifikacjach (max. maturalne)

• Osoba powyżej 50 roku życia

• Osoba poniżej 30 roku życia

• Osoba niepełnosprawna

 

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 

 

Zał. A Oświadczenie Uczestnika projektu

Zał. C Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. D Wzór Biznesplanu

Zał. E Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. F Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego i kapitałowego

Zał. G Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego i/lub kapitałowego

Zał. H Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu

KROK 2

Doradztwo - przygotowanie indywidualnego planu działania (IPD)

Czas trwania: 2 godziny na każdego uczestnika

 

Aby ułatwić uczestnikowi podejmowanie konkretnych działań mających na celu znalezienie i podjęcie pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, we współpracy z ekspertem przygotowany zostanie dla każdej osoby Indywidualny Plan Działania (IPD). Każdy uczestnik projektu, przy wsparciu doradcy zawodowego stworzy własną, indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, uwzględniającą predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej lub funkcjonowania w przedsiębiorstwie społecznym.

 

W Planie Działania wskazane zostaną również niezbędny zakres szkoleń (wstępna diagnoza potrzeb szkoleniowych) e szkolenia, kursy, staże, praktyki, które uczestnik powinien odbyć, aby zwiększyć swoją szansę na zdobycie zatrudnienie. Diagnoza zawarta w IPD będzie podstawą do kwalifikowania uczestnika do udziału w poszczególnych formach wsparcia w projekcie.