10.11.2016 15.15

Rekrutacja osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (dotacje na założenie własnej firmy/utworzenie przedsiębiorstwa społecznego)

 

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – rozpoczynamy nabór uczestników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. dotacje na założenie własnej firmy lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Dotacje są adresowane dla osób:

• zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (także osoby, które były zatrudnione na umowy cywilno-prawne).

• w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

• rolników i ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zainteresowanych odejściem z rolnictwa

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup

• Kobieta

• Osoba o niskich kwalifikacjach (max. maturalne)

• Osoba powyżej 50 roku życia

• Osoba poniżej 30 roku życia

• Osoba niepełnosprawna

 

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 

 

Zał. A Oświadczenie Uczestnika projektu

Zał. C Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. D Wzór Biznesplanu

Zał. E Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. F Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego i kapitałowego

Zał. G Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego i/lub kapitałowego

Zał. H Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu

10.11.2016 14.31

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia sal szkoleniowych – Małopolska Zachodnia

 

W związku z realizacją projektu dofinansowanego przez UE skierowanego do osób zwolnionych z pracy, zagrożonych zwolnieniem oraz przewidzianych do zwolnienia (na wypowiedzeniu) uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej usługi zapewnienia sal szkoleniowych na cele realizacji szkoleń i doradztwa grupowego w ramach projektu RPMP.08.04.02-12-0035/15, na terenie Małopolski Zachodniej – minimum w następujących miejscowościach: Wadowice, Olkusz, Chrzanów, Oświęcim.

Niniejsze zapytanie dotyczy wynajmu sali szkoleniowej spełniającej następujące kryteria:

 

1) Dostępność sali w godzinach 7.30 – 18.00

2) Powierzchnia sali ok. 50 m2

3) Posiadanie okien i możliwość ich zasłaniania.

4) Klimatyzacja lub wentylacja mechaniczna w sali

5) Mocne oświetlenie

6) Stoły nie są zamocowane na stałe (skręcone ze sobą lub przymocowane do podłogi/krzeseł) i istnieje możliwość ich przestawiania

7) Toaleta jest usytuowana w tym samym budynku, co sala szkoleniowa

8) Miejsca parkingowe dla wykładowcy i uczestników w pobliżu budynku, w którym odbywać się będzie doradztwo

9) Sala powinna być wyposażona w:

• Ekran do prezentacji multimedialnych lub białą powierzchnię umożliwiającą dogodne wyświetlanie obrazu z projektora

• Projektor multimedialny

• Tablicę typu flip – chart wraz z wyposażeniem (papier, pisaki) lub tablicę suchościeralną

• Dostęp do sieci energetycznej, zapewniającej podłączenie komputerów i projektora

• Przedłużacz

• Stoły i krzesła dla adekwatnej liczby osób

10) Preferowane będą sale:

• O układzie na planie kwadratu.

• Sale autonomiczne (niewydzielone z jednej dużej sali).

• Bez utrudnień architektonicznych np. kolumny, słupy konstrukcyjne wewnątrz sali.

 

Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sal szkoleniowych w terminach i lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed pierwszym dniem realizacji każdego szkolenia. Usługa będzie realizowana w okresie od 21.11.2016 – 31.12.2017. Prosimy o podanie stawki godzinowej brutto za wynajem Sali. Oferty proszę przesyłać na adres: biuro@celpraca.pl

14.11.16 09:24

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej mamy przyjemność ogłosić listę osób zakwalifikowanych do projektu. Na liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie.

 

Numer zgłoszenia

 

out/08/11/2016

out/09/11/2016

out/10/11/2016

Liczba punktów

 

9

5

4

10.11.16 11:51

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej mamy przyjemność ogłosić listę osób zakwalifikowanych do projektu. Na liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekci

Numer zgłoszenia

 

out/05/11/2016

out/03/11/2016

out/04/11/2016

out/02/11/2016

out/06/11/2016

out/07/11/2016

Liczba punktów

 

9

9

8

7

6

5

17.11.16 10:42

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w ść. dotacyjnej

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej mamy przyjemność ogłosić listę rankingową osób zainteresowanych dofinansowaniem podjęcia działalności gospodarczej w ramach Projektu / utworzenia przedsiębiorstwa społecznego / utworzenia miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, które skierowane zostały do udziału w ścieżce dotacyjnej projektu. Wskazane osoby objęte zostaną wsparciem szkoleniowo-doradczym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu.

 

Numer

zgłoszenia

 

out/05/11/2016

out/09/11/2016

out/02/09/2016

out/06/11/2016

out/08/11/2016

out/10/10/2016

out/10/11/2016

out/07/11/2016

 

Liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i weryfikacji

 

103,75

101

99,50

99

92,75

90

86

81

 

14.11.2016 14.19

Rozeznania rynku –  doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanów (doradca biznesowy) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przedsiębiorstw społecznych oraz przygotowania biznesplanu.

 

W związku z realizacją projektu dofinansowanego przez UE skierowanego do osób zwolnionych z pracy, zagrożonych zwolnieniem oraz przewidzianych do zwolnienia (na wypowiedzeniu) uprzejmie prosimy o przedstawienie ofert cenowych dotyczących:

• przeprowadzenia doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowania biznesplanów dla max. 10 uczestników projektu  (po 10 h usługi na osobę),

• przeprowadzenia szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przedsiębiorstw społecznych oraz przygotowania biznesplanu.

 

Oferty prosimy złożyć na załączonych wzorach ofert, które jednocześnie zawierają doszczegółowienie przedmiotu zamówienia i oświadczenie o posiadaniu minimalnego doświadczenia w obszarze objętym zamówieniem. Oferty prosimy przesłać na adres: biuro@celpraca.pl lub dostarczyć osobiście/pocztą do Biura Projektu.

Pobierz wzór_oferty_doradztwo_biznesowe

Pobierz wzór_oferty_szkolenie_dział_gosp

09.12.16 13:17

Szanowni Państwo,

Potwierdzamy, że zgodnie z wcześniejszymi ustnymi ustaleniami termin składania biznesplanów został wydłużony do dnia 12.12.2016 do godziny 16.00. Biznesplany można składać osobiście w biurze projektu : ul. Kościuszki 43, pokój 302, Kraków lub drogą pocztową (kurier). Liczy się data wpływu do biura projektu.

 

23.12.2016 14:21

Podstawą do wypłaty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia na finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

W związku z powyższym do dnia 30.12.2016 r. zapraszamy do Biura Projektu, ul. Kościuszki 43 lok. 302, Beneficjentów, których biznes plany ocenione zostały pozytywnie w celu podpisania w/w Umowy. Podpisanie Umowy warunkowane jest dostarczeniem kopii następujących dokumentów potwierdzających rozpoczęcie działalności gospodarczej, wraz z oryginałami do wglądu:

 

a. kopia dokumentu rejestrowego (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /KRS),

b. kopia nadania numeru REGON,

c. kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ZUS,

d. oryginał formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis

e. oryginał oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających

f. oryginał oświadczenia uczestnika projektu (załącznik A do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości),

g. nr rachunku bankowego, na który przelana ma zostać transza dotacji,

h. zabezpieczenie zwrotu przekazanego wsparcia finansowego.

 

UWAGA:

Otrzymanie środków na rozwój przedsiębiorczości jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego. W szczególności może to być (do wyboru): poręczenie, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), weksel z deklaracją wekslową (uzupełniony o oświadczenie wystawcy weksla in blanco).

 

Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Projektu w sprawie ustalenia terminu złożenia w/w załączników oraz podpisania Umowy.

23.12.2016 12:02

Dnia 23.12.2016 r. zakończyła się ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian wraz z biznesplanami, złożonych przez Beneficjentów projektu RPMP.08.04.02-12-0035/15.

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w  ramach projektu: „Wsparcie w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości będzie przyznawane Uczestnikom/-czkom projektu, których biznesplany uzyskały min. 70 % pkt. ogółem oraz minimalną ilość punktów w poszczególnych kategoriach oceny”.

 

W związku z powyższym decyzją Komisji Oceny Wniosków, utworzona została następująca lista rankingowa:

 

 

Numer

zgłoszenia

 

07/OUT/2016/BP

08/OUT/2016/BP

04/OUT/2016/BP

05/OUT/2016/BP

03/OUT/2016/BP

02/OUT/2016/BP

 

 

Liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i weryfikacji

 

83,25 pkt.

82,25 pkt.

79,75 pkt.

77,00 pkt.

74,75 pkt.

72,50 pkt.

Lista Uczestników/-czek, których biznesplany ocenione zostały negatywnie

tj. nie uzyskały minimum 70 % pkt. ogółem i/lub nie uzyskały minimalnej ilości punktów w poszczególnych kategoriach oceny:

Lista Uczestników/-czek, których biznesplany ocenione zostały pozytywnie

tj. uzyskały min. 70 % pkt. ogółem oraz minimalną ilość punktów w poszczególnych kategoriach oceny:

01/OUT/2016/BP

06/0UT/2016/BP

 

 

76,50 pkt.

61,50 pkt.

13.12.2016 23:17

Szanowni Państwo.

Informujemy, że do dnia 12.12.2016 r. do godz. 16.00 do Biura Projektu wpłynęło 8  Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian,  wraz z bizneplanami, złożonych przez Beneficjentów projektu RPMP.08.04.02-12-0035/15.

 

Rozpoczął się właśnie proces oceny biznesplanów. Informujemy, iż przewidywany termin podpisania Umowy o udzielenie wsparcia na finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 to nie później niż 30.12.2016 r.

 

 

09.12.2016 18:15

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej mamy przyjemność ogłosić kolejna listę osób zakwalifikowanych do projektu. Na liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie, wraz z przyznaną puntacją.

 

 

 

 

Numer

zgłoszenia

 

out/01/12/2016

out/02/12/2016

out/03/12/2016

Liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i weryfikacji

 

4

7

7

05.01.2017 11:42

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W wyniku braku zgłoszeń do projektu nie została zakwalifikowana żadna osoba.

09.01.2017 14:21

Zapraszamy do udziału w projekcie, rekrutacja trwa!

 

Informujemy, że w przypadku zainteresowanej osoby niepełnosprawnej istnieje możliwość wizyty pracownika biura projektu w domu osoby zainteresowanej udziałem w projekcie w celu wyjaśnienia szczegółów udziału oraz pomocy w przygotowaniu dokumentacji rekrutacyjnej.

Więcej informacji pod numerem telefonu 12 363 80 86, 513 976 606.

09.01.2017 08:17

Zapraszamy do udziału w projekcie, rekrutacja trwa!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Zaawansowany pracownik biurowy – operator danych”(REKRUTACJA TRWA).

Najbliższy termin szkolenia:  30 stycznia 2017r. w Chrzanowie oraz 6 lutego 2017r. w Oświęcimiu.

25.01.2017 8:32

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się poniższe osoby. Na liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie.

Numer zgłoszenia    Liczba punktów

Out/04/01/2017             12

Out/03/01/2017             10

Out/01/01/2017               9

Out/05/01/2017               6

Out/02/01/2017               4

08.03.2017 14:32

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się poniższe osoby. Na liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie.

Numer zgłoszenia      Liczba punktów

Out/03/03/2017               10

Out/02/03/2017                 7

Out/01/03/2017                 7

Out/04/03/2017                 5

 

10.03.2017 10:08

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się poniższe osoby. Na liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie.

Numer zgłoszenia      Liczba punktów

Out/06/03/2017            10

Out/09/03/2017              9

Out/05/03/2017              9

Out/08/03/2017              8

Out/07/03/2017              7

17.03.2017 10:22

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie.

Numer zgłoszenia      Liczba punktów

out/11/03/2017              9

out/13/03/2017              8

out/10/03/2017              6

out/12/03/2017              5

 

28.03.2017 9:30

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie.

 

Numer zgłoszenia      Liczba punktów

out/15/03/2017             10

out/16/03/2017               9

out/14/03/2017               8

03.04.2017 11:03

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie.

Numer zgłoszenia      Liczba punktów

out/02/04/2017                        11

out/03/04/2017                        9

out/06/04/2017                        8

out/07/04/2017                        8

out/05/04/2017                          7

out/01/04/2017                          5

 

14.04.2017 13:30

Szanowni Państwo uprzejmie przypominamy o możliwości skorzystania z dodatku relokacyjnego.

Regulamin i więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce "pliki do pobrania".

19.04.2017 14:34

Zapraszamy na szkolenie  GRAFIK KOMPUTEROWY Z ELEMENTAMI FOTOGRAFII REKLAMOWEJ - 15.05.17 Wadowice

Kompleksowe szkolenie dla grafików komputerowych obejmujące grafikę rastrową, wektorową oraz warsztaty z fotografii reklamowej.  Uczestnik szkolenia pozna techniki obróbki i retuszu zdjęć, przygotowywanie projektów graficznych stron internetowych (layoutów), cięcie grafiki, wektorowe projektowanie graficzne  m.in. folderów, ulotek, bannerów, techniki pracy w grafice wektorowej. Egzaminy  i certyfikacja: ECDL S4 - Edycja obrazów

 

 

 

 

START: 15.05.2017 WADOWICE

10.04.2017 12:32

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia      Liczba punktów

out/08/04/2017                   10

05.05.2017 10:05

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia pomieszczeń na doradztwo indywidualne w Olkuszu

W związku z realizacją projektu dofinansowanego przez UE skierowanego do osób zwolnionych z pracy, zagrożonych zwolnieniem oraz przewidzianych do zwolnienia (na wypowiedzeniu) uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej usługi zapewnienia pomieszczeń, w których odbywać się będzie doradztwo indywidualne dla uczestników projektu.

Niniejsze zapytanie dotyczy zapewnienia pomieszczeń na ok. 180 godzin w okresie 15.05.2017 – 31.12.2017 (ok. 25 godzin miesięcznie).

 

Wymogi dotyczące pomieszczeń:

1) Lokalizacja na terenie powiatu olkuskiego

2) Dostępność sali w godzinach 7.30 – 19.00

3) Powierzchnia – nie mniej niż 10 m2 nie więcej niż 50 m2

4) Ogrzewanie

5) Posiadanie okien i możliwość ich zasłaniania.

6) Mocne oświetlenie

7) Dostęp do zaplecza sanitarnego (toalety)  w tym samym budynku

8) Dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych

9) Dostęp do zaplecza kuchennego, (w tym samym budynku) wyposażonego m. in. w czajnik bezprzewodowy, podstawową zastawę stołową (szklanki/filiżanki, łyżeczki itp.), bieżącą wodę

10) Miejsca parkingowe dla doradcy i uczestnika w pobliżu budynku, w którym odbywać się będzie doradztwo

11) Pokój powinien być wyposażony w minimum: 1 stół/biurko,4 krzesła,Wieszak,Dostęp do sieci energetycznej, zapewniającej podłączenie komputera,Przedłużacz.

W treści oferty prosimy o podanie stawki godzinowej brutto za zapewnienie 1 pomieszczenia przez 1 godzinę. Oferty proszę przesyłać do dnia 11.05.2017 do godz. 14.00 na adres: biuro@celpraca.pl

24.04.2017 11:32

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia         Liczba punktów

out/09/04/2017                   9

04.05.2017 09:32

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia         Liczba punktów              

OUT/02/05/2017               10

OUT/03/05/2017                 9

OUT/01/05/2017                 4

23.05.2017 11:20

Rekrutacja osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (DOTACJE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH)

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – rozpoczynamy nabór uczestników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – KONKURS NR 2 „DOTACJA NA MIEJSCE PRACY”

 

Dotacje są adresowane dla osób zamieszkujących na terenie Małopolski Zachodniej (tj. w na terenie powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego, olkuskiego), które jednocześnie spełniają następujące kryteria:

• osoba zwolniona z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (także osoby, które były zatrudnione na umowy cywilno-prawne)

• osoba posiadająca status osoby bezrobotnej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

• osoba o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie muszą ponadto należeć do co najmniej jednej z poniższych grup

• Kobieta

• Osoba o niskich kwalifikacjach (max. maturalne)

• Osoba powyżej 50 roku życia

• Osoba poniżej 30 roku życia

• Osoba niepełnosprawna

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych znajdują się „Regulaminie przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu  – wersja z dnia 20.04.2017 r.  uzupełniona o specyficzne zasady wsparcia dotyczące dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych  – dotyczy konkursu nr 2: dotacja na miejsce pracy”, w szczególności w paragrafie 15.

Ostateczny termin naboru wniosków mija 6 czerwca o godz. 16.00

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości - dotyczy konkursu nr 2: DOTACJA NA MIEJSCE PRACY

Zał. A Oświadczenie Uczestnika projektu

Zał. D Wzór Biznesplanu

Zał. H Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu

Zał. I Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – dotyczy konkursu nr 2: dotacja na miejsce pracy

Zał. J Oświadczenie Uczestnika/-czki

Zał. K Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego

Zał. L Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w zakresie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – dotyczy konkursu nr 2: dotacja na miejsce pracy

07.06.2017 10:05

 

Informujemy, iż w ramach naboru uczestników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – KONKURS NR 2 „DOTACJA NA MIEJSCE PRACY”, który zakończył się dnia 6.06.2017 r. o godz. 16.00 złożone zostały 4 Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości - dotyczy konkursu nr 2: dotacja na miejsce pracy. Wnioski złożone zostały przez Grupę Inicjatywną zawiązaną pomiędzy 1 Spółdzielnią Socjalną a czterema uczestnikami naszego projektu. Grupa inicjatywna zawiązana została w celu realizacji 1 kompleksowego przedsięwzięcia, którego elementem jest utworzenie 4 nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie  społecznym dlatego też podjęta została decyzja o kompleksowej ocenie złożonej dokumentacji jako jednego wspólnego wniosku o numerze 09/OUT/2017/BP przyznanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Przewidywany termin zakończenia oceny złożonego Wniosku: 12.06.2017 r.

14.06.2017 09:15

 

Dnia 12.06.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości - dotyczy konkursu nr 2: dotacja na miejsce pracy  przedsiębiorczości w ramach poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian wraz z biznesplanem.

W związku z powyższym decyzją Komisji Oceny Wniosków, utworzona została następująca lista rankingowa:

 

Lista zgłoszeń, które ocenione zostały pozytywnie tj. uzyskały min. 70 % pkt. ogółem oraz minimalną ilość punktów w poszczególnych kategoriach oceny  

Nr zgłoszenia                                                     Liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i weryfikacji

09/OUT/2017/BP                                                                            78

 

Lista zgłoszeń które ocenione zostały negatywnie tj. nie uzyskały min. 70 % pkt. ogółem lub nie uzyskały minimalnej ilości punktów w poszczególnych kategoriach oceny

Nr zgłoszenia                                                       Liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i weryfikacji

brak                                                                                               -

 

24.10.2017  10:13

 

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do projektu.

 

16.05.2017 11:19

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia  out/05/05/2017 Liczba punktów  7

15.05.2017 11:00

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia out/04/05/2017 Liczba punktów 6

25.05.2017 09:16

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia  out/06/05/2017 Liczba punktów  9

Numer zgłoszenia  out/07/05/2017 Liczba punktów  5

05.06.2017 11:19

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia  out/01/06/2017 Liczba punktów  8

20.06.2017 09:16

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia  out/02/06/2017 Liczba punktów 8

Numer zgłoszenia  out/03/06/2017 Liczba punktów  5

10.07.2017 15:16

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia out/04/07/2017 Liczba punktów  10

Numer zgłoszenia  out/03/07/2017 Liczba punktów   9

Numer zgłoszenia  out/02/07/2017 Liczba punktów   8

Numer zgłoszenia  out/01/07/2017 Liczba punktów   7

17.07.2017 15:16

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia  out/05/07/2017 Liczba punktów  5

Numer zgłoszenia  out/06/07/2017 Liczba punktów  5

01.08.2017 14:12

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia out/19/08/2017 Liczba punktów 10

Numer zgłoszenia out/13/08/2017 Liczba punktów 10

Numer zgłoszenia out/05/08/2017 Liczba punktów 10

Numer zgłoszenia out/16/08/2017 Liczba punktów 10

Numer zgłoszenia out/06/08/2017 Liczba punktów 10

Numer zgłoszenia out/15/08/2017 Liczba punktów 9

Numer zgłoszenia out/09/07/2017 Liczba punktów 8

Numer zgłoszenia out/10/08/2017 Liczba punktów 8

Numer zgłoszenia out/08/08/2017 Liczba punktów 8

Numer zgłoszenia out/24/08/2017 Liczba punktów 8

Numer zgłoszenia out/02/08/2017 Liczba punktów 8

Numer zgłoszenia out/11/08/2017 Liczba punktów 8

Numer zgłoszenia out/09/08/2017 Liczba punktów 8

Numer zgłoszenia out/07/07/2017 Liczba punktów 8

Numer zgłoszenia out/01/08/2017 Liczba punktów 7

Numer zgłoszenia out/03/08/2017 Liczba punktów 7

Numer zgłoszenia out/04/08/2017 Liczba punktów 7

Numer zgłoszenia out/14/07/2017 Liczba punktów 7  

Numer zgłoszenia out/07/08/2017 Liczba punktów 7

Numer zgłoszenia out/14/08/2017 Liczba punktów 6

Numer zgłoszenia out/18/08/2017 Liczba punktów 6

Numer zgłoszenia out/12/08/2017 Liczba punktów 6

Numer zgłoszenia out/08/07/2017 Liczba punktów 6

Numer zgłoszenia out/11/07/2017 Liczba punktów 5

Numer zgłoszenia out/10/07/2017 Liczba punktów 5

Numer zgłoszenia out/17/08/2017 Liczba punktów 4

Numer zgłoszenia out/12/07/2017 Liczba punktów 4

Numer zgłoszenia out/13/07/2017 Liczba punktów 4

07.08.2017 12:10

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia out/22/08/2017 Liczba punktów 8

Numer zgłoszenia out/20/08/2017 Liczba punktów 7

Numer zgłoszenia out/23/08/2017 Liczba punktów 5

Numer zgłoszenia out/21/08/2017 Liczba punktów 5

11.08.2017 11:12

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia OUT/25/08/2017  Liczba punktów  7  

03.01.2018 12:03

 

Szanowni Państwo informujemy, że nadal istnieje możliwość na otrzymanie dodatku relokacyjnego. Regulamin oraz wniosek znajdują się w plikach do pobrania.

27.09.2017 08:42

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia  OUT/05/09/2017  Liczba punktów  9      

11.09.2017 13:09

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

Numer zgłoszenia  OUT/04/09/2017  Liczba punktów  9  

Numer zgłoszenia  OUT/03/09/2017  Liczba punktów  7    

14.09.2017 09:12

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

 

Numer zgłoszenia  OUT/01/09/2017  Liczba punktów 7  

Numer zgłoszenia  OUT/02/09/2017  Liczba punktów  7    

12.12.2016 12:05

 

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowały się poniższe osoby. Na liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie

 

Numer zgłoszenia out/04/12/2016   Liczba punktów 11

 

out/04/12/2016           11