Miejsce zamieszkania:

zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu;

UWAGA! Uczestnikami projektu mogą być jedynie osoby zamieszkujące na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego”

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie (podlinkowane) i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, iż akceptuję warunki uczestnictwa i dobrowolnie wyrażam zgodę na udział w projekcie pn. „Wprowadzam zmiany” realizowanym w okresie od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2017 roku na terenie woj. Małopolskiego, powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki przez partnerstwo, które tworzą: WYG Consulting Sp z o.o. (Lider) i Małopolski Związek Pracodawców LEWIATAN (Partner). Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym i niniejszej deklaracji dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby monitoringu i ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego. Oświadczam, że znam i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie. Oświadczam, że w przypadku podjęcia zatrudnienia dostarczę do biura projektu kopię umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYŚLIJ WYCZYŚĆ