TYTUŁ PROJEKTU 

„Wprowadzam zmiany – program outplacementowy dla pracowników przewidzianych do zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia”

 

CEL PROJEKTU 

Projekt ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy 105 osób (w tym 58 kobiet i 47 mężczyzn) poprzez ich udział we wsparciu szkoleniowo - doradczym w ramach projektu outplacementowego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2017r. co bezpośrednio przełoży się na podjęcie nowego zatrudnienia/utrzymanie zagrożonego/podjęcie pracy poza rolnictwem /rozpoczęcie działalności gospodarczej przez co najmniej 68 osób.

 

ADRESACI PROJEKTU 

Projekt dedykowany jest do grupy 105 osób, którzy:

 

zamieszkują (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na obszarze woj. małopolskiego następujące powiaty:

- chrzanowski

- olkuski

- oświęcimski

- wadowicki

oraz spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 

• osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

 

osoba przewidziana do zwolnienia – osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego

 

osoba zagrożona zwolnieniem z pracy - osoba zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych

 

osoba odchodząca z rolnictwa – osoba posiadająca gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych, lub członkowie jej rodziny ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), deklarująca zainteresowanie podjęciem pracy poza rolnictwem i przejściem z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.

 

WYKONAWCY 

Liderem projektu jest firma konsultingowa WYG Consulting Sp. z o.o., część międzynarodowej Grupy WYG notowanej na giełdzie w Londynie. Lider projektu specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, szkoleniach, doradztwie strategicznym i biznesowym oraz outplacemencie dla sektora przedsiębiorstw.

 

Partnerem projektu jest Małopolski Związek Pracodawców LEWIATAN, od 17 lat stanowiący platformę współpracy i integracji środowiska przedsiębiorców, służący bezpośredniej i szybkiej wymianie informacji, budowaniu wzajemnego zaufania i indywidualnej współpracy pomiędzy firmami.

 

DOFINANSOWANIE 

Projekt realizowany jest w ramach 8. Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian

 

Wartość projektu – 1 726 409,18 PLN

Dofinansowanie projektu -1 633 509,18 PLN