10.11.2016 15.15

Rekrutacja osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (dotacje na założenie własnej firmy/utworzenie przedsiębiorstwa społecznego)

 

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – rozpoczynamy nabór uczestników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. dotacje na założenie własnej firmy lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Dotacje są adresowane dla osób:

• zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (także osoby, które były zatrudnione na umowy cywilno-prawne).

• w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

• rolników i ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zainteresowanych odejściem z rolnictwa

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup

• Kobieta

• Osoba o niskich kwalifikacjach (max. maturalne)

• Osoba powyżej 50 roku życia

• Osoba poniżej 30 roku życia

• Osoba niepełnosprawna

 

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 

 

Zał. A Oświadczenie Uczestnika projektu

Zał. C Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. D Wzór Biznesplanu

Zał. E Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. F Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego i kapitałowego

Zał. G Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego i/lub kapitałowego

Zał. H Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu

KROK 5

Udział w bezpłatnych kursach/ szkoleniach zawodowych

oraz studiach podyplomowych

Czas trwania: 120 godzin; szkolenia w 10 osobowych grupach.

 

Każdy uczestnik Projektu będzie mógł skorzystać z udziału w wysokiej jakości specjalistycznych szkoleniach i kursach zawodowych. Zgodnie z potrzebami, które zostaną wskazane w Indywidualnym Planie Działania, uczestnik Projektu weźmie udział w 120 godzinnym kursie/szkoleniu dostosowanym do jego profilu zawodowego.

 

Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem uznawanego certyfikatu potwierdzającego kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

 

W projekcie istnieje również możliwość finansowania udziału w dwusemestralnych studiach podyplomowych na kierunku zgodnym z diagnozą potencjału uczestnika wskazaną w IPD.

 

UWAGA!

 

Każdy uczestnik otrzyma:

 

• zwrot kosztów dojazdu – w przypadku odbywania szkolenia poza miejscem zamieszkania,

• zwrot kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,

• stypendium szkoleniowe - wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzina szkoleniowych jest nie mniejsza niż 150 godzin miesięcznie (w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie); stypendium wypłacane będzie na konto uczestnika.