KROK 5

Udział w bezpłatnych kursach/ szkoleniach zawodowych

oraz studiach podyplomowych

Czas trwania: 120 godzin; szkolenia w 10 osobowych grupach.

 

Każdy uczestnik Projektu będzie mógł skorzystać z udziału w wysokiej jakości specjalistycznych szkoleniach i kursach zawodowych. Zgodnie z potrzebami, które zostaną wskazane w Indywidualnym Planie Działania, uczestnik Projektu weźmie udział w 120 godzinnym kursie/szkoleniu dostosowanym do jego profilu zawodowego.

 

Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem uznawanego certyfikatu potwierdzającego kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

 

W projekcie istnieje również możliwość finansowania udziału w dwusemestralnych studiach podyplomowych na kierunku zgodnym z diagnozą potencjału uczestnika wskazaną w IPD.

 

UWAGA!

 

Każdy uczestnik otrzyma:

 

• zwrot kosztów dojazdu – w przypadku odbywania szkolenia poza miejscem zamieszkania,

• zwrot kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,

• stypendium szkoleniowe - wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzina szkoleniowych jest nie mniejsza niż 150 godzin miesięcznie (w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie); stypendium wypłacane będzie na konto uczestnika.