10.11.2016 15.15

Rekrutacja osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (dotacje na założenie własnej firmy/utworzenie przedsiębiorstwa społecznego)

 

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – rozpoczynamy nabór uczestników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. dotacje na założenie własnej firmy lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Dotacje są adresowane dla osób:

• zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (także osoby, które były zatrudnione na umowy cywilno-prawne).

• w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

• rolników i ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zainteresowanych odejściem z rolnictwa

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup

• Kobieta

• Osoba o niskich kwalifikacjach (max. maturalne)

• Osoba powyżej 50 roku życia

• Osoba poniżej 30 roku życia

• Osoba niepełnosprawna

 

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 

 

Zał. A Oświadczenie Uczestnika projektu

Zał. C Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. D Wzór Biznesplanu

Zał. E Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. F Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego i kapitałowego

Zał. G Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego i/lub kapitałowego

Zał. H Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu

KROK 4

Pośrednictwo pracy

Czas trwania: Świadczone przez cały okres udziału uczestnika w projekcie.

 

Najważniejszym zadaniem w projekcie jest pośrednictwo pracy. Celem tego działania jest aktywna pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu odpowiedniego zatrudniania.

 

Zadaniem pośredników pracy w projekcie jest aktywne poszukiwanie na lokalnym rynku odpowiednich ofert zatrudnienia i oferowaniu ich uczestnikom projektu. Pośrednicy w projekcie będą odpowiedzialni za organizację staży / praktyk, jak również za przekazywanie uczestnikom projektu ofert pracy odpowiadających ich profilowi zawodowemu,.

 

Kluczowym założeniem dla prowadzonych w projekcie działań pośrednictwa pracy jest znalezienie odpowiedniej pracy dla wszystkich uczestników projektu.

 

Każdy uczestnik otrzyma min. 3 oferty pracy dostosowane do jego indywidualnych kwalifikacji i kompetencji.