10.11.2016 15.15

Rekrutacja osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (dotacje na założenie własnej firmy/utworzenie przedsiębiorstwa społecznego)

 

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – rozpoczynamy nabór uczestników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. dotacje na założenie własnej firmy lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Dotacje są adresowane dla osób:

• zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (także osoby, które były zatrudnione na umowy cywilno-prawne).

• w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

• rolników i ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zainteresowanych odejściem z rolnictwa

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup

• Kobieta

• Osoba o niskich kwalifikacjach (max. maturalne)

• Osoba powyżej 50 roku życia

• Osoba poniżej 30 roku życia

• Osoba niepełnosprawna

 

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 

 

Zał. A Oświadczenie Uczestnika projektu

Zał. C Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. D Wzór Biznesplanu

Zał. E Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. F Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego i kapitałowego

Zał. G Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego i/lub kapitałowego

Zał. H Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu

KROK 3

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy „Kluczowa jest rozmowa”

Czas trwania: 32 godziny, grupy 10-osobowe

 

Celem warsztatu jest:

 

• profesjonalne przygotowanie uczestników do rozmowy o pracę

• stworzenie dokumentacji aplikacyjnej – CV, listu motywacyjnego,  

• poznanie kluczowych zasad dot. spotkania rekrutacyjnego – zachowanie, ubiór, mowa ciała

• zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – symulacje rozmów kwalifikacyjnych

• nabycie swobody w poruszaniu się po rynku pracy

 

Warsztaty prowadzone będą w grupach 10 osobowych w miejscach dogodnych dla uczestników Projektu (w pobliżu miejsca zamieszkania). Warsztaty ukierunkowane będą na ćwiczenie praktycznych umiejętności i opanowanie najważniejszych technik komunikacji i zachowania się w trakcie spotkań rekrutacyjnych.